Financieel verslag 2016-2015 St. H.O.H.

Balans  (in Euro)   31 dec. 2016   31 dec. 2015
             
Activa            
             
Vaste activa            
             
Bibliotheek            
Boeken   799,44     799,44  
Compact disks     25,00       25,00  
      824,44     824,44
             
Vlottende activa            
             
Vorderingen            
Debiteuren   0,00     0,00  
Overlopende activa   433,46     0,29  
      433,46     0,29
Liquide middelen            
Kas   0,00     0,00  
Bankrekening   70,50     25,65  
Spaarrekening     2,81     57,52  
               73,31       83,17
             
Totaal activa     1.331,21     907,90
             
             
Passiva            
             
Eigen vermogen            
             
Reserve            
Algemene reserve   807,90     1.217,36  
Mutatie algemene reserve    -10,08      -409,46  
      797,82     807,90
Vreemd vermogen            
             
Schulden            
Crediteuren   100,00     100,00  
Overlopende passiva   433,39        0,00  
         533,39     100,00
             
Totaal passiva     1.331,21     907,90