Financieel 2016-2015 Orde van Sint Jacob

 

Balans  (in Euro)   31 dec. 2016   31 dec. 2015
             
Activa            
             
Vaste activa            
             
Bibliotheek            
Boeken   5.000,00     5.000,00  
Compact disks            00,00        100,00  
      5.100,00     5.100,00
             
Eretekens, zwaarden            
Draag kettingen en sterren   3.020,00     3.020,00  
Draag tekens   565,00     565,00  
Zwaarden   375,00     375,00  
Attributen    1.050,00     1.050,00  
Bruikleen Museum Rijnsburg   450,00     450,00  
Bruikleen Museum Muiderslot     75,00         75,00  
      5.535,00     5.535,00
             
Vlottende activa            
             
Vorderingen            
Debiteuren   0,00     0,00  
Overlopende activa   0,00     0,00  
      0,00     0,00
Liquide middelen            
Kas   0,00     0,00  
Bankrekening   634,10     895,58  
Spaarrekening       0,00         0,00  
           634,10          895,58
             
Totaal activa     11.269,10     11.530,58
             
             
Passiva            
             
Eigen vermogen            
             
Reserve            
Algemene reserve   11.530,58     12.090,25  
Mutatie algemene reserve   -/-  694,87     -/-  559,67  
      10.835,71     11.530,58
Vreemd vermogen            
             
Schulden            
Crediteuren   0,00     0,00  
Overlopende passiva   433,39     0,00  
      433,39     0,00
             
Totaal passiva     11.269,10     11.530,58