Financieel 2016-2015 Orde van Sint Jacob

Jaarverslag 2019

inkomsten:           Uitgaven:        
                     
Saldo bank 1 januari 2019       € 1.423,58   Bankkosten   125,5    
donaties       1550   Adyen   359,85    
verrekening draagtekens       71,13   boeken   135    
bijdragen Marquette       450   SHOH   455,25    
storting       20   Marquette   508,5    
        € 3.514,71   Jooren   236,3    
            cadeau jubileum   91    
            storting   20    
            ridderdag   410,7    
            bureaukosten   86,56    
            diversen   40    
            Muiderslot   50    
            Oud Rijnsburg   100    
                2618,66    
                     
Saldo Bank 31-12-2019     896,05              

Jaarverslag 2018

Inkomsten:           Uitgaven:          
                       
saldo bank 1 januari 2018       € 1.192,35   bankkosten       € 127,07  
donaties       € 1.805,00   Stichting Historisch Onderzoek       € 176,25  
draagtekens       € 200,00   A.Smits       € 100,00  
        € 3.197,35   donatie genootschap Oud Rijnsburg       € 100,00  
            retour betaalde donatie G.Ouwerkerk       € 15,00  
            bureaukosten       € 60,35  
            kosten Ridderdag       € 855,20  
            website       € 239,90  
            representatiekosten       € 100,00  
saldo bank (93197,35-1773,77)       € 1.423,58           € 1.773,77  

Jaarverslag 2017

Inkomsten:           Uitgaven:          
                       
saldo bank 1 januari 2017     € 634,10   bankkosten       € 111,01  
donaties       € 2.375,00   Stichting Historisch Onderzoek       € 833,39  
draagtekens       € 200,00   donatie Muiderslot       € 50,00  
        € 3.209,10   donatie genootschap Oud Rijnsburg       € 100,00  
            kosten website       € 239,90  
Saldo Bank 1 januari 2018           bureaukosten       € 65,30  
€ 1.192,35           kosten Ridderdag       € 617,15  
                    € 2.016,75  
                       
                       
                     

Financieel verslag 2016 en 2015

 

Balans  (in Euro)   31 dec. 2016   31 dec. 2015
             
Activa            
             
Vaste activa            
             
Bibliotheek            
Boeken   5.000,00     5.000,00  
Compact disks            00,00        100,00  
      5.100,00     5.100,00
             
Eretekens, zwaarden            
Draag kettingen en sterren   3.020,00     3.020,00  
Draag tekens   565,00     565,00  
Zwaarden   375,00     375,00  
Attributen    1.050,00     1.050,00  
Bruikleen Museum Rijnsburg   450,00     450,00  
Bruikleen Museum Muiderslot     75,00         75,00  
      5.535,00     5.535,00
             
Vlottende activa            
             
Vorderingen            
Debiteuren   0,00     0,00  
Overlopende activa   0,00     0,00  
      0,00     0,00
Liquide middelen            
Kas   0,00     0,00  
Bankrekening   634,10     895,58  
Spaarrekening       0,00         0,00  
           634,10          895,58
             
Totaal activa     11.269,10     11.530,58
             
             
Passiva            
             
Eigen vermogen            
             
Reserve            
Algemene reserve   11.530,58     12.090,25  
Mutatie algemene reserve   -/-  694,87     -/-  559,67  
      10.835,71     11.530,58
Vreemd vermogen            
             
Schulden            
Crediteuren   0,00     0,00  
Overlopende passiva   433,39     0,00  
      433,39     0,00
             
Totaal passiva     11.269,10     11.530,58